Commit 7ac5054c authored by Marcin Sągol's avatar Marcin Sągol

Add Polish translation

parent d70b1053
This diff is collapsed.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<xliff version="1.0">
<file source-language="en" target-language="pl" datatype="plaintext" original="messages" date="2015-01-29T15:09:06Z">
<header>
<description>FileRef: EXT:lfeditor/Resources/Private/Language/locallang_mod.xml
Special Thanks:
Peter Klein --&gt; danish translation
Tapio Markula --&gt; finnish translation</description>
<type>module</type>
<generator>LFEditor</generator>
<authorName>Stefan Galinski</authorName>
<authorEmail>stefan@sgalinski.de</authorEmail>
</header>
<body>
<trans-unit id="mlang_labels_tabdescr" xml:space="preserve">
<source>This module serves several functions for editing of language files. Translators, extension authors and simple users are supported with special functions for each of them.
Following functions are implemented in this module:
* Formats: PHP and XML
* enhanced insert types
* conversion from PHP to XML and vice versa
* splitting and merging of language files
* workspaces (local (only in backend modules) and global)
* simple editing of constants and languages
* flexible search and view of constants and values
* meta information handling
* backups, recovering and diff view</source>
<target>Ten moduł obsługuje kilka funkcji do edycji plików językowych. Tłumacze, autorzy rozszerzeń i zwykli użytkownicy są wspierani specjalnymi funkcjami dla każdego z nich.
Następujące funkcje są zaimplementowane w tym module:
* Formaty: PHP and XML
* ulepszone typy wstawiania
* konwersja z PHP na XML i odwrotnie
* dzielenie i łączenie plików językowych
* przestrzenie robocze (lokalne (tylko w modułach backendowych) i globalne)
* prosta edycja stałych i języków
* elastyczne wyszukiwanie i wyświetlanie stałych i wartości
* obsługa meta-informacji
* kopie zapasowe, odzyskiwanie i wyświetlanie różnic</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="mlang_labels_tablabel">
<source>Editing of Language Files</source>
<target>Edycja Plików Językowych</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="mlang_tabs_tab">
<source>LFEditor</source>
<target>LFEditor</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="settings_canChangeEditingMode">
<source>The user can save localization changes directly to extensions?</source>
<target>Użytkownik może zapisywać lokalizację bezpośrednio do rozszerzenia?</target>
</trans-unit>
</body>
</file>
</xliff>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment