Commit 4801d63b authored by Stefan Galinski's avatar Stefan Galinski 🎮
Browse files

Merge branch 'addPolishTranslation' into 'master'

Add Polish translation

See merge request !21
parents d70b1053 7ac5054c
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<xliff version="1.0">
<file source-language="en" target-language="pl" datatype="plaintext" original="messages" date="2015-02-17T12:41:07Z">
<header>
<description>FileRef: EXT:lfeditor/Resources/Private/Language/locallang.xml
Special Thanks:
Peter Klein --&gt; danish translation
Tapio Markula --&gt; finnish translation</description>
<type>module</type>
<generator>LFEditor</generator>
<authorName>Stefan Galinski</authorName>
<authorEmail>stefan@sgalinski.de</authorEmail>
</header>
<body>
<trans-unit id="button.cancel">
<source>Cancel</source>
<target>Anuluj</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="button.delete">
<source>Delete</source>
<target>Usuń</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="button.refreshLanguageFileList.title">
<source>Refresh list of language file options, only if you have added or deleted a language file</source>
<target>Odśwież listę opcji pliku językowego, tylko jeśli dodałeś lub usunąłeś plik językowy</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="button.rename">
<source>Rename</source>
<target>Zmień nazwę</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="button.save">
<source>Save</source>
<target>Zapisz</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="button.search">
<source>Search</source>
<target>Szukaj</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="button.session.back">
<source>Back</source>
<target>Wróć</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="button.session.next">
<source>Next</source>
<target>Następna</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="const.const">
<source>Constant</source>
<target>Stała</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="const.consts">
<source>Constants</source>
<target>Stałe</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="const.type.all">
<source>all</source>
<target>wszystkie</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="const.type.translated">
<source>translated</source>
<target>przetłumaczone</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="const.type.unknown">
<source>unknown</source>
<target>nieznane</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="const.type.untranslated">
<source>untranslated</source>
<target>nieprzetłumaczone</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="ext.global">
<source>Global</source>
<target>Globalne</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="ext.loaded">
<source>loaded</source>
<target>załadowana</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="ext.local">
<source>Local</source>
<target>Lokalne</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="ext.notLoaded">
<source>not loaded</source>
<target>niezaładowana</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="ext.system">
<source>System</source>
<target>Systemowe</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="ext.unknown">
<source>unknown</source>
<target>nieznane</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="failure.access.denied">
<source>It seems that you are not allowed to use this module.</source>
<target>Wygląda na to, że nie możesz korzystać z tego modułu.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="failure.backup.metaFile.notRead">
<source>Can't read from meta file.</source>
<target>Nie można czytać z pliku meta.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="failure.backup.metaFile.notWritten">
<source>Can't write to meta file.</source>
<target>Nie można pisać do pliku meta.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="failure.backup.noFiles">
<source>No backup files were found.</source>
<target>Nie znaleziono plików kopii zapasowych.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="failure.backup.notDeleted">
<source>Can't delete backup file.</source>
<target>Nie można usunąć pliku kopii zapasowej.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="failure.backup.notRead">
<source>Can't read from backup file.</source>
<target>Nie można czytać z pliku kopii zapasowej.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="failure.config.invalidLanguage">
<source>The following languages are not supported by TYPO3 and should be added. &lt;br /&gt;(http://wiki.typo3.org/TYPO3_4.6#User-Defined_Languages) &lt;br /&gt;</source>
<target>Następujące języki nie są obsługiwane przez TYPO3 i powinny zostać dodane. &lt;br /&gt;(http://wiki.typo3.org/TYPO3_4.6#User-Defined_Languages) &lt;br /&gt;</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="failure.failure">
<source>Error!</source>
<target>Błąd!</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="failure.file.badPermissions">
<source>Some language files have insufficient permissions (i.e. write permission).</source>
<target>Niektóre pliki językowe mają niewystarczające uprawnienia (tj. uprawnienia do zapisu).</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="failure.file.notWritten">
<source>Can't write to file.</source>
<target>Nie można pisać do pliku.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="failure.langfile.constExists">
<source>The constant already exists.</source>
<target>Stała już istnieje.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="failure.langfile.noChange">
<source>The constant wasn't changed.</source>
<target>Stała nie została zmieniona.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="failure.langfile.notDeleted">
<source>Can't delete language file.</source>
<target>Nie można usunąć pliku językowego.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="failure.langfile.notSplittedOrMerged">
<source>Can't split or merge files.</source>
<target>Nie można dzielić ani scalać plików.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="failure.langfile.notSupported">
<source>The file type isn't supported (i.e. localization files).</source>
<target>Typ pliku nie jest obsługiwany (tzn. pliki lokalizacyjne).</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="failure.langfile.unknownType">
<source>Unknown file type.</source>
<target>Nieznany typ pliku.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="failure.search.noConstants">
<source>No constants were found.</source>
<target>Nie znaleziono stałych.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="failure.search.noExtension">
<source>No extensions were found.</source>
<target>Nie znaleziono żadnych rozszerzeń.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="failure.search.noFileContent">
<source>No value was found in the given file.</source>
<target>W podanym pliku nie znaleziono żadnej wartości.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="failure.search.noLangFile">
<source>No language files were found.</source>
<target>Nie znaleziono plików językowych.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="failure.select.emptyLangDataArray">
<source>No constants were found.</source>
<target>Nie znaleziono stałych.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="failure.select.emptyLanguage">
<source>Please select a language with constants.</source>
<target>Wybierz język ze stałymi.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="failure.select.noConst">
<source>Please select a constant.</source>
<target>Proszę wybrać stałą.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="failure.select.noConstDefined">
<source>Please define a valid constant.</source>
<target>Zdefiniuj poprawną stałą.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="failure.select.noLangfile">
<source>Please select a language file.</source>
<target>Wybierz plik językowy.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.backupMgr.backupMgr">
<source>Manage Backups</source>
<target>Zarządzaj kopiami zapasowymi</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.backupMgr.date">
<source>Date of Backup</source>
<target>Data utworzenia kopii zapasowej</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.backupMgr.delete">
<source>delete</source>
<target>usuń</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.backupMgr.deleteAll">
<source>delete all</source>
<target>usuń wszystkie</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.backupMgr.diff.badMarkupHint">
<source>only in backup</source>
<target>tylko w kopii zapasowej</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.backupMgr.diff.diff">
<source>Differences between backup and original</source>
<target>Różnice między kopią zapasową a oryginałem</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.backupMgr.diff.goodMarkupHint">
<source>only in original</source>
<target>tylko w oryginale</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.backupMgr.diff.meta">
<source>Meta</source>
<target>Meta</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.backupMgr.missing">
<source>Missing backup file.</source>
<target>Brak pliku kopii zapasowej.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.backupMgr.ok">
<source>ok</source>
<target>ok</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.backupMgr.recover">
<source>recover</source>
<target>odzyskaj</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.backupMgr.state">
<source>State</source>
<target>Status</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.backupMgr.success.delete">
<source>The backup was successfully deleted.</source>
<target>Kopia zapasowa została pomyślnie usunięta.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.backupMgr.success.deleteAll">
<source>All backups were successfully deleted.</source>
<target>Wszystkie kopie zapasowe zostały pomyślnie usunięte.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.backupMgr.success.restore">
<source>Restored successfully.</source>
<target>Przywrócono pomyślnie.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.const.add.add">
<source>Add Constant</source>
<target>Dodaj stałą</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.const.add.name">
<source>constant name</source>
<target>nazwa stałej</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.const.delete.delete">
<source>Delete Constant</source>
<target>Usuń stałą</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.const.delete.question">
<source>Are you sure that you wish to delete this constant?</source>
<target>Czy na pewno chcesz usunąć tę stałą?</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.const.edit.edit">
<source>Edit Constant</source>
<target>Edytuj stałą</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.const.rename.hint">
<source>Please enter new constant name in this field. The old constant will be replaced by the new one.</source>
<target>Podaj nową nazwę stałej w tym polu. Stara stała zostanie zastąpiona nową.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.const.rename.newName">
<source>new constant name</source>
<target>nazwa nowej stałej</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.const.rename.rename">
<source>Rename Constant</source>
<target>Zmień nazwę stałej</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.const.search.enterSearchStr">
<source>Please enter a search word (can contain pcre syntax).</source>
<target>Wprowadź szukane słowo (może zawierać składnię pcre).</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.const.search.result">
<source>Search Result</source>
<target>Wyniki wyszukiwania</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.const.search.search">
<source>Search constants</source>
<target>Wyszukaj stałe</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.const.treeview.badMarkupHint">
<source>untranslated constant</source>
<target>stała nieprzetłumaczona</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.const.treeview.goodMarkupHint">
<source>normal constant</source>
<target>normalna stała</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.const.treeview.hideUnhideAll">
<source>hide/unhide all</source>
<target>ukryj/odkryj wszystkie</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.const.treeview.root">
<source>Root</source>
<target>Korzeń</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.const.treeview.specialMarkupHint">
<source>Unknown constant (i.e. name changed, deleted in reference)</source>
<target>nieznana stała (tzn. zmieniła się nazwa, usunięta w odniesieniu)</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.const.treeview.treeview">
<source>View Tree</source>
<target>Widok drzewa</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.general.general">
<source>General</source>
<target>Ogólne</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.general.hideShowUntranslated">
<source>Hide/show untranslated languages</source>
<target>Ukryj/pokaż nieprzetłumaczone języki</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.general.mail.form">
<source>Email information</source>
<target>Informacja e-mail</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.general.mail.fromAddress">
<source>from Address</source>
<target>z adresu</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.general.mail.subject">
<source>Subject</source>
<target>Temat</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.general.mail.success">
<source>The mail was sent successfully!</source>
<target>Wiadomość została wysłana pomyślnie!</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.general.mail.toAddress">
<source>to Address</source>
<target>na adres</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.general.metaInfo.author">
<source>Extension Author</source>
<target>Autor rozszerzenia</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.general.metaInfo.author.email">
<source>Email</source>
<target>Email</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.general.metaInfo.author.name">
<source>Name</source>
<target>Nazwa</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.general.metaInfo.cshTable">
<source>csh_table</source>
<target>csh_table</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.general.metaInfo.desc">
<source>Description</source>
<target>Opis</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.general.metaInfo.metaInfo">
<source>Information</source>
<target>Informacja</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.general.options">
<source>Options</source>
<target>Opcje</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.general.split.merge">
<source>Merge</source>
<target>Połącz</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.general.split.split">
<source>Split</source>
<target>Podziel</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.general.split.splitL10n">
<source>l10n splitting</source>
<target>dzielenie l10n</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.general.split.splitNormal">
<source>normal splitting</source>
<target>dzielenie normalne</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.general.transform.php">
<source>PHP</source>
<target>PHP</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.general.transform.transform">
<source>transformation</source>
<target>przekształcenie</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.general.transform.xml">
<source>XML</source>
<target>XML</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.langfile.confirmCancel">
<source>All unsaved changes will be lost. Are you sure that you wish to cancel?</source>
<target>Wszystkie niezapisane zmiany zostaną utracone. Czy na pewno chcesz anulować?</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.langfile.edit">
<source>Edit file</source>
<target>Edytuj plik</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="function.search.caseSensitiveCheckbox">
<source>case sensitive</source>
<target>wrażliwe na wielkość liter</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="lang.complete">
<source>complete</source>
<target>kompletne</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="lang.file.file">
<source>language file</source>
<target>plik językowy</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="lang.file.l10n">
<source>l10n</source>
<target>l10n</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="lang.file.missing">
<source>missing original file</source>
<target>brakuje oryginalnego pliku</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="lang.file.write.success">
<source>The changes are saved successfully.</source>
<target>Zmiany zostały pomyślnie zapisane.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="lang.incomplete">
<source>incomplete</source>
<target>niekompletne</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="lang.merged">
<source>merged</source>
<target>scalone</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="lang.origin">
<source>Origin</source>
<target>Źródło</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="lang.shortcut">
<source>Shortcut</source>
<target>Skrót</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="lang.splitted">
<source>splitted</source>
<target>podzielone</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="lang.state">
<source>State</source>
<target>Status</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="select.constant">
<source>Select constant</source>
<target>Wybierz stałą</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="select.constantType">
<source>Select constant type</source>
<target>Wybierz typ stałej</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="select.editingMode.extension">
<source>Extension mode</source>
<target>Tryb rozszerzenia</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="select.editingMode.l10n">
<source>l10n mode</source>
<target>tryb l10n</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="select.editingMode.override">
<source>Override mode</source>
<target>Tryb zastępowania</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="select.explodeToken">
<source>Select explode token</source>
<target>Wybierz token rozdzielania</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="select.extension">
<source>Select extension</source>
<target>Wybierz rozszerzenie</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="select.extensionAndWorkspace">
<source>Select extension and workspace</source>
<target>Wybierz rozszerzenie i przestrzeń roboczą</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="select.insertMode.normal">
<source>normal insert mode</source>
<target>normalny tryb wstawiania</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="select.insertMode.pmktextarea">
<source>enhanced insert mode</source>
<target>ulepszony tryb wstawiania</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="select.insertMode.tinyMCE">
<source>tinyMCE</source>
<target>tinyMCE</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="select.langfile">
<source>Select language file</source>
<target>Wybierz plik językowy</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="select.languageAndPattern">
<source>Select up to two languages</source>
<target>Wybierz do dwóch języków</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="select.nothing">
<source>Nothing selected</source>
<target>Nic nie wybrano</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="select.numConstants">
<source>Select # of constants to show</source>
<target>Wybierz # stałych, które chcesz wyświetlić</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="select.referenceLanguage">
<source>Select reference language</source>
<target>Wybierz język odniesienia</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="table.backups">
<source>This table lists all backup files of the selected extension.</source>
<target>Ta tabela zawiera listę wszystkich plików kopii zapasowych wybranego rozszerzenia.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="table.fileInfo">
<source>This table lists all languages of the selected language file with additional information.</source>
<target>Ta tabela zawiera listę wszystkich języków wybranego pliku językowego z dodatkowymi informacjami.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="title">
<source>LFEditor</source>
<target>LFEditor</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="workspace.base">
<source>global</source>
<target>globalna</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="workspace.xll">
<source>local (only BE modules)</source>
<target>lokalna (tylko moduły BE)</target>
</trans-unit>
</body>
</file>
</xliff>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<xliff version="1.0">
<file source-language="en" target-language="pl" datatype="plaintext" original="messages" date="2015-01-29T15:09:06Z">
<header>
<description>FileRef: EXT:lfeditor/Resources/Private/Language/locallang_mod.xml
Special Thanks:
Peter Klein --&gt; danish translation
Tapio Markula --&gt; finnish translation</description>
<type>module</type>
<generator>LFEditor</generator>
<authorName>Stefan Galinski</authorName>
<authorEmail>stefan@sgalinski.de</authorEmail>
</header>
<body>
<trans-unit id="mlang_labels_tabdescr" xml:space="preserve">
<source>This module serves several functions for editing of language files. Translators, extension authors and simple users are supported with special functions for each of them.
Following functions are implemented in this module:
* Formats: PHP and XML
* enhanced insert types
* conversion from PHP to XML and vice versa
* splitting and merging of language files
* workspaces (local (only in backend modules) and global)
* simple editing of constants and languages
* flexible search and view of constants and values
* meta information handling
* backups, recovering and diff view</source>
<target>Ten moduł obsługuje kilka funkcji do edycji plików językowych. Tłumacze, autorzy rozszerzeń i zwykli użytkownicy są wspierani specjalnymi funkcjami dla każdego z nich.
Następujące funkcje są zaimplementowane w tym module:
* Formaty: PHP and XML
* ulepszone typy wstawiania
* konwersja z PHP na XML i odwrotnie
* dzielenie i łączenie plików językowych
* przestrzenie robocze (lokalne (tylko w modułach backendowych) i globalne)
* prosta edycja stałych i języków
* elastyczne wyszukiwanie i wyświetlanie stałych i wartości
* obsługa meta-informacji
* kopie zapasowe, odzyskiwanie i wyświetlanie różnic</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="mlang_labels_tablabel">
<source>Editing of Language Files</source>
<target>Edycja Plików Językowych</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="mlang_tabs_tab">
<source>LFEditor</source>
<target>LFEditor</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="settings_canChangeEditingMode">
<source>The user can save localization changes directly to extensions?</source>
<target>Użytkownik może zapisywać lokalizację bezpośrednio do rozszerzenia?</target>
</trans-unit>
</body>
</file>
</xliff>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment